voor een veilig magazijn
Inloggen of aanmelden | Winkelwagen
T 073 820 0333
Inspectie portaal
magazijn beveiliging
aanrijdbeschermer
magazijn beveiligings

KAM-beleid - Kwaliteit, Arbo en Milieu

De directie van Safety Sypport B.V. ziet het als haar plicht al haar activiteiten, producten en diensten te realiseren met goed opgeleid personeel, de meest geschikte materialen, gereedschappen en middelen ten einde te voldoen aan de vastgestelde en vanzelfsprekende eisen en wensen van opdrachtgevers.

Het beleid is er op gericht om iedere medewerker op de meest veilige manier aan het arbeidsproces te laten deelnemen, de veiligheid en gezondheid op zo goed mogelijke wijze te beschermen (voorkomen van persoonlijk letsel), het algemeen welzijn van de medewerkers te bevorderen en het milieu zo weinig mogelijk schade toe te brengen. Een en ander impliceert ook de zorg voor de veiligheid en gezondheid van derden.


kwaliteit, arbo en milieu

Het bedrijf voldoet aan de eisen van product-, arbo- en milieuwet- en regelgeving, maar gaat verder dan wat minimaal vereist wordt. Het bedrijf heeft een verbeterplan/plan van aanpak en doelstellingen opgesteld, waarbij de KAM-aspecten en –effecten worden beheerst.

De directie is zich er terdege van bewust dat hierdoor niet alleen de belangen van de medewerker en werkgever, maar ook die van de klant/opdrachtgever gediend worden. Bovenvermelde doelstelling geven immers direct en indirect aanleiding tot een efficiëntere organisatie, het voorkomen van materiële schade en letselschade en een reductie van de kosten.

Het werven, opleiden en voorlichten van onze eigen medewerkers en inkopen van kwalitatief betrouwbare derden & producten (leveranciers, ZZP’ers en onderaannemers) moeten ervoor zorgdragen dat de kwaliteit van producten en diensten gewaarborgd en verbeterd wordt.

Enerzijds zal de directie zelf initiatieven nemen ter verhoging/verbetering van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Anderzijds zal de directie een beroep doen op de medewerking van alle medewerkers. Dit is een continu proces.

Van alle medewerkers, zowel in lijn als in staffunctie (zoals vastgelegd in het organogram, functieomschrijvingen en in het KAM-handboek), wordt geëist dat zij de doelstellingen van de directie mede onderschrijven. Van ieder personeelslid wordt verwacht dat hij/zij zijn/haar arbeid uitvoert, overeenkomstig de KAM-regels van het bedrijf. Bovendien wordt van iedereen verwacht dat men collega’s die op een onveilige, ongezonde manier arbeid verrichten, hierop attent maakt. Daarnaast is om dit continu te bewaken en te verbeteren een KAM-functionaris aangesteld.

Door middel van klanttevredenheidsonderzoek en –metingen probeert het bedrijf tevens de opdrachtgevers- en klanttevredenheid continu te vergroten. De directie toetst het kwaliteit-, arbo-, milieu-beleid jaarlijks tijdens de directiebeoordeling. Om de continuïteit voor nu en in de toekomst te waarborgen, streven wij naar groei van de onderneming met behoud van resultaat.

Voor het bovenstaande is een zorgsysteem opgezet. Dit systeem wordt door externe onafhankelijke certificerende instellingen periodiek getoetst aan de vigerende versies van de normen/erkenningen:

NEN-EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO 14001 en VCA** 2008/5.1.

Opgesteld namens de directie
Oss 12-12-2016

Mijn winkelwagen
Geen producten
Mijn account
Klantbeoordelingen
IDEAL

Bezorging via: